3. Ποσοστά επιτυχίας

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης υπερβαίνουν το 90-95%. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να γίνει δεύτερη επέμβαση με την οποία αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας